ĮSAKYMAS „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021-03-30 13:22
Spausdinti

Informuojame, kad Vaistinis preparatas Tagrisso, skirtas suaugusių pacientų lokaliai progresavusio arba metastazinio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio (angl. non-small cell lung cancer, NSCLC), turinčio aktyvinančių epidermio augimo faktoriaus receptorių (angl. epidermal growth factor receptor, EGFR) mutacijų, pirmaeiliam gydymui, jau kompensuojamas ir Lietuvoje!

Itraukimas i kainyną patvirtintas 2021 m. vasario 18 d. Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos posėdžio protokolu
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2021-02-18%20pos%C4%97d%C5%BEio%20protokolas%20LKV2_vie%C5%A1as.pdf

Patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymu
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4201e25090a711eb9fecb5ecd3bd711c

Atnaujinta 2021-03-31 15:41